Otázka:

Je správny názov lokality a chaty pri Detve Kalamárka? Lebo novšie sa začala používať podoba Kaľamárka.

Heslá:

Kalamárka, kalamár

Odpoveď:

 

Predpokladáme, že turistická (horolezecká) lokalita a chata sú pomenované podľa vrchu v katastrálnom území Detvy s nadmorskou výškou 808 m (809 m), ktorý má štandardizovanú podobu Kalamárka. Štandardizované názvy vrchov sa uvádzajú v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel. Keďže Kalamárka je zároveň prírodnou pamiatkou, jej názov figuruje aj v  ďalšom zozname Názvy chránených území Slovenskej republiky. Obidve menované publikácie sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR  www.skgeodesy.sk cez odkazy Geodézia a kartografia → Štandardizácia geografického názvoslovia. Podoba Kaľamárka môže vychádzať z miestnej výslovnosti v nárečí, pretože podľa 1. zväzku Slovníka slovenských nárečí je slovo kalamár v nárečiach doložené aj v podobe kaľamár.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kalamárka