Otázka:

Ako preložiť do slovenčiny český výraz dovednost?

Heslá:

dovednost, dovednosti, schopnosť

Odpoveď:

 

 

V Česko-slovenskom slovníku (Veda, 1979) sa pri slove dovednost uvádzajú slovenské ekvivalenty schopnosť, šikovnosť, zručnosť. V slovenskej terminológii z oblasti pedagogickej psychológie sa používajú termíny schopnosti (individuálne psychologické vlastnosti osobnosti, ktoré sú podmienkou na úspešné vykonávanie určitej činnosti), návyky (opakovaním vytvorené a veľmi dobre osvojené činnosti), poznatky (výsledky poznávacej činnosti), vedomosti (poznatky nadobudnuté štúdiom) a zručnosti (osvojené spôsoby vykonávania činnosti na základe nadobudnutých poznatkov a návykov). V súvislosti s ovládaním učiva sa zvyčajne hovorí o vedomostiach a o zručnostiach, ktoré sú vyšším stupňom osvojenia vedomostí (zručnosť je schopnosť prakticky využívať vedomosti a neobmedzuje sa iba na šikovnosť rúk). V súvislosti so vzdelávaním a učením sa v slovenských odborných textoch používajú väčšinou vyjadrenia ako ľudské učenie spočíva v rozvoji vedomostí, schopností a postojov alebo ich úlohou je motivovať žiakov k aktívnemu osvojovaniu si vedomostí a rozvíjaniu zručností, schopností a postojov. Slovenský preklad citátu, na ktorý ste sa spytovali, Vám odporúčame uvádzať v takejto podobe: Vzdelávanie je proces, ktorý nielenže zvyšuje existujúce schopnosti, ale vedie aj k rozvíjaniu zručností, vedomostí a postojov.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dovednost