Otázka:

Ako možno skrátene pomenovať odborníka v informatike?

Heslá:

IT špecialista, ítečkár, ajťák

Odpoveď:

 

 

Pre odborníka v informatike máme v slovenčine štylisticky neutrálne pomenovanie informatik/informatička. V 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. h – l, 2011)  sa uvádza heslo IT (výslovnosť [í té]) s dvoma významami: 1. skratka spojenia informačné technológie – uvádza sa pri nej aj spojenie špecialista na IT; 2. ako prívlastok v spojeniach typu IT priemysel, IT manažéri. Analogicky je utvorené aj pomenovanie IT špecialista, pričom ide o spisovný a štylisticky neutrálny výraz. V jazykovej praxi rozšírený výraz ítečkár zatiaľ nie je lexikograficky spracovaný. Tento výraz hodnotíme podobne ako výrazy áčkar, béčkar, céčkar, esbéeskár, esemkár  (pacient s diagnózou SM, sclerosis multiplex) ako spisovný, ale štylisticky príznakový – hovorový, čiže nevhodný do oficiálneho jazykového prejavu. Výraz ajťák utvorený podľa anglického hláskovania skratky IT [aj tí], ktorý takisto nie je lexikograficky spracovaný,  možno zaradiť v súčasnosti podľa jeho používania, ako aj na základe prípony -ák, ktorá je príznačná pre slangové výrazy (porov. osobné podstatné mená mazák, parťák, pétépák, lopaťák, grafiťák aj názvy vecí náklaďák, plyšák, foťák, magneťák), do profesionálneho slangu. Písanie názvov v podobe IT-čkár, IŤ-ák či IT-ík nezodpovedá pravidlám používania spojovníka v slovenčine a nepovažujeme ho za vhodné.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu IT špecialista