Otázka:

Sú slová autozómovo a autozomálne považované za synonymá a ich používanie je v súlade s pravidlami SJ?

Heslá:

autozomálne, autozómovo, autozomálny, autozómový

Odpoveď:

V slovenčine sa môžu použiť obidve príslovky (resp. prídavné mená) ako varianty – autozomálne (od autozomálny) aj autozómovo (od autozómový). Vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) sa vyskytuje prídavné meno autozomálny s príponou -álny, od ďalších termínov zakončených na -zóm slovník zachytáva prídavné mená s príponou -ový, napr. lipozómlipozómový, chromozómchromozómový, mikrozómmikrozómový, ribozóm ribozómový. V Slovníku cudzích slov (2005) sa uvádzajú prídavné mená extrachromozomálny heterochromozomálny. V textoch Slovenského národného korpusu sú prídavné meno autozomálny a príslovka autozomálne zastúpené len o niečo častejšie ako prídavné meno autozómový a príslovka autozómovo. Podobne v terminologických slovníkoch sa uvádzajú termíny autozómový, autozómovo (porov. Vademecum medici, 2003), v prekladových slovníkoch zas termín autozomálny (Slovensko-anglický slovník medicíny, 1997; Slovensko-nemecký slovník medicíny, 1997).


Otázka z 13. 09. 2022 bola zodpovedaná dňa 13. 09. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu autozomálne