Otázka:

Je spisovné vynechávať predložku v vo väzbe v pondelok, v utorok?

Heslá:

v pondelok, v utorok, v roku, roku

Odpoveď:

Príslovkové určenie času, v ktorom sa vyskytuje deň v týždni, sa spravidla viaže s predložkou v, napr. V pondelok prídem do práce.Stretneme sa v stredu. Bez predložky sa používa len v spojeniach typu každú nedeľu, každý pondelok – porov. heslo nedeľný „uskutočňujúci sa pravidelne každú nedeľu“ v Slovníku súčasného slovenského jazyka L – N (2011; v elektronickej podobe je na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk), pondelkový „uskutočňujúci sa pravidelne každý pondelok“ (SSSJ O – Pn, 2021). Dodávame, že obidva spôsoby vyjadrenia sa pripúšťajú aj v spojení so slovom rok, napr. V roku 2005/Roku 2005 ukončil štúdium. Viac sa dočítate vo webovej jazykovej poradni na stránke https://jazykovaporadna.sme.sk/h/roku%202003/4594/.


Otázka z 04. 07. 2022 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu v pondelok