Otázka:

Sú v uvedených príkladoch čiarky za výrazmi navyše a okrem toho? Ak áno, prečo? Navyše, obilie na sedliackom doštenom voze nevzbudzovalo pozornosť. Okrem toho, stoličná kasa je prázdna.

Heslá:

navyše, okrem toho, čiarka

Odpoveď:

Za vytyčovacou vysvetľovacou časticou navyše na začiatku vety sa obyčajne nepíše čiarka, ale spôsob jej oddelenia od nasledujúceho textu čiarkou je tiež správny. Hoci takéto typy konštrukcií Pravidlá slovenského pravopisu interpunkčne neupravujú, zápis s čiarkou potvrdzujú aj texty Slovenského národného korpusu, kde nájdeme desaťtisíce dokladov, a to v pôvodnej slovenskej beletrii, v prekladoch aj v publicistike. Rozhodovanie často ovplyvňuje slovosled vo vete, predchádzajúci kontext, prípadne snaha o zdôraznenie, porov. napr. vety – Navyše, prišiel som neskoro. – Navyše som prišiel neskoro; Navyše, mali to k nám ďaleko. – Navyše to mali k nám ďaleko. – Navyše, z myšlienok ho vyrušil jej hlas. – Navyše ho z myšlienok vyrušil jej hlas. Rovnako je to aj pri spojení s podobným významom okrem toho. Aj vo vetách Navyše(,) obilie na sedliackom doštenom voze nevzbudzovalo pozornosť. – Okrem toho(,) stoličná kasa je prázdna možno za výrazmi navyše, okrem toho napísať čiarku.

 


Otázka z 23. 03. 2022 bola zodpovedaná dňa 23. 03. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu navyše