Otázka:

Je správny termín environmentálne staviteľstvo?

Heslá:

environmentálne staviteľstvo, environmentálny, environmentalistika, environmentálna stavba, ekologická stavba, ekologické staviteľstvo

Odpoveď:

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G (2005) uvádza prídavné meno environmentálny v dvoch významoch: 1. súvisiaci s environmentalistikou; presadzujúci požiadavky environmentalistiky; ekologický, napr. environmentálna výchova, environmentálny program, environmentálne technológie, environmentálne aspekty výstavby jadrovej elektrárne, 2. súvisiaci s environmentom, vonkajším prostredím, napr. environmentálny vplyv, environmentálne riziká. Vychádzajúc z definície environmentalistiky ako vedného odboru zaoberajúceho sa ochranou a tvorbou životného prostredia, ako aj sféry ochrany, technológie životného prostredia, termín environmentálne staviteľstvo by sme mohli charakterizovať ako staviteľstvo zameriavajúce sa na ochranu životného prostredia, resp. zohľadňujúce požiadavky životného prostredia, je vhodný.

V korpusových záznamoch sme síce nenašli doklady na slovné spojenie environmentálne staviteľstvo, avšak nachádza sa v ňom viacero dokladov na pomenovanie environmentálna stavba. Väčšina z nich zodpovedá významu „stavba s environmentálnym určením“, napr. skládky, odkaliská, spaľovne, čistiarne odpadových vôd, protipovodňové stavby ap., iné vyjadrujú ich zacielenie na ochranu životného prostredia napríklad z hľadiska energetickej efektívnosti. V tomto zmysle sa viac či menej prekrývajú s pojmom ekologická stavba, ktorý sa v praxi používa nielen na označenie stavieb, ako sú čističky odpadových vôd, kanalizácia ap., ale aj stavieb zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, používanie prírodných materiálov s ohľadom na životné prostredie a zdravie ich užívateľov. Pre takýto stavebný odbor sa v praxi používa pomenovanie ekologické staviteľstvo.


Otázka z 15. 07. 2021 bola zodpovedaná dňa 15. 07. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu environmentálne staviteľstvo