Otázka:

Je vo význame slov vykonať a uskutočniť nejaký rozdiel, napr. uskutočnili platobnú operáciu vs. vykonali platobnú operáciu?

Heslá:

vykonať, uskutočniť, vykonať platobnú operáciu

Odpoveď:

Sloveso uskutočniť sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ; 2003) uvádza s významom „urobiť skutkom, skutočnosťou, splniť, realizovať“. Podobne pri slovese vykonať sa v KSSJ uvádza význam „urobiť, uskutočniť (nejakú činnosť); často sa používa ako formálne sloveso a tvorí významový celok s pripojeným substantívom“. Slová vykonaťuskutočniť sa v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) uvádzajú ako synonymá. V spojení, ktoré uvádzate, možno použiť obidva výrazy – vykonať/uskutočniť platobnú operáciu, no podľa údajov v Slovenskom národnom korpuse sa tu oveľa častejšie používa sloveso vykonať: na spojenie vykonať platobnú operáciu je v rozličných tvaroch 225 dokladov, na spojenie uskutočniť platobnú operáciu sú 4 doklady.


Otázka z 10. 06. 2021 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vykonať