Otázka:

Je vhodné použiť slovné spojenie neznačkovaný chodník na pomenovanie chodníka, na ktorom turista nenájde turistické značky? Mám radšej použiť spojenie neznačený chodník alebo neoznačený chodník?

Heslá:

neznačkovaný, neznačený, neoznačený

Odpoveď:

Prídavné meno neznačkovaný sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka M – N (2011; SSSJ) uvádza s významom „ktorý nie je vyznačený (turistickou) značkou, značkami, nevyznačený, neoznačený, neoznačkovaný“, napr. celým údolím vedie neznačkovaná cesta. Význam slova neznačený je „(obyč. o chodníku, ceste) ktorý je bez označenia, ktorý nie je vyznačený (turistickou) značkou, značkami, nevyznačený, ne(o)značkovaný“, napr. neznačená lesná cesta; odbočiť na neznačený chodník. Slová neznačkovaný a neznačený sú synonymami, môžete ich použiť v slovnom spojení neznačkovaný turistický chodník aj neznačený turistický chodník. Prídavné meno neoznačený sa v SSSJ vykladá s významom „na ktorom nie je umiestnený povinný poznávací znak al. povinná úradná písomná informácia“, napr. neoznačený masový hrob; neoznačené železničné priecestie (porovnaj SSSJ, slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 04. 06. 2021 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neznačkovaný