Otázka:

Ako sa slabikuje slovo komunizmus?

Heslá:

rozdeľovanie slov na slabiky

Odpoveď:

Slová rozdeľujeme na rozhraní morfém (pri významovom členení slov) alebo na rozhraní slabík (pri zvukovom členení slov). Pri rozdeľovaní na rozhraní slabík platí, že ak je medzi dvoma samohláskami skupina dvoch spoluhlások, slovo rozdeľujeme na rozhraní medzi obidvoma spoluhláskami. Pri slove komunizmus, na ktoré ste sa spytovali, uplatňujeme rozdeľovanie na hranici slabík takto: ko-mu-niz-mus. Viac o rozdeľovaní slov sa dozviete v textovej časti Pravidiel slovenského pravopisu v elektronickej podobe sprístupnených na našej stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 23. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rozdeľovanie slov na slabiky