Otázka:

Deti 5. ročníka dostali v teste otázku: Rytmické krátenie nenastáva v prídavnom mene: a) stáli zákazníci, b) rozprávkový príbeh, c) v čiernych šatách, d) vo vzácnych chvíľach. Pani učiteľka tvrdí, že b) je správna odpoveď, ak áno, prosím vysvetlenie, aby som to mohol synovi vysvetliť.

Heslá:

pravidlo o rytmickom krátení

Odpoveď:

Podľa pravidla o rytmickom krátení za sebou nenasledujú dve dlhé slabiky, a preto sa po dlhej slabike nasledujúca slabika skracuje. Doplníme, že samotné pravidlo, ako aj výnimky z neho sa uvádzajú v textovej časti Pravidiel slovenského pravopisu (2013).

Rytmické krátenie sa uplatňuje pri slovách stáli, čiernychvzácnych. Prídavné meno stáli (v nominatíve singuláru stály) sa skloňuje podľa vzoru pekný, a keďže má prvú slabiku dlhú (stá-), druhá nemôže byť dlhá ako pri vzore pekný, ale musela sa skrátiť, aby platilo pravidlo o rytmickom krátení. Nepovieme „stálý“ (ako pekný), ale uplatníme rytmické krátenie a slabiku skrátime, povieme stály. V prípade prídavného mena čiernych je v prvej slabike dvojhláska a takúto slabiku zaraďujeme k dlhým slabikám, preto je prvá slabika čier- tiež dlhá. Druhá slabika sa skrátila, aby bolo pravidlo o rytmickom krátení uplatnené – čiernych namiesto „čierných“. Podobne aj v poslednej možnosti pri slove vzácnych nastalo rytmické krátenie – vzácnych namiesto „vzácných“.


Otázka z 23. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu pravidlo o rytmickom krátení