Otázka:

Sloveso uschla by je dokonavé v podmieňovacom spôsobe a prítomnom čase. Ako je to možné, keď dokonavé slovesá nemajú prítomný čas? Tvar poslúchni je sloveso v rozkazovacom spôsobe, tie majú len prítomný čas a aj tu je sloveso s dokonavým vidom. Nevylučuje sa to?

Heslá:

dokonavý vid, rozkazovací spôsob, podmieňovací spôsob

Odpoveď:

V Morfológii slovenského jazyka (1966) sú do kapitoly o slovesách zaradené aj podkapitoly Tvary kondicionálu prézenta, Tvary kondicionálu préterita, Tvary imperatívu a Používanie slovesných kategórií času a spôsobu, v ktorých nájdete aj informácie o používaní dokonavých slovies. V digitálnej forme je Morfológia slovenského jazyka sprístupnená na našej stránke juls.savba.sk v položke Knižné publikácie.

Podmieňovací spôsob prítomného času je zložený slovesný tvar, ktorý sa tvorí z l-ového tvaru významového slovesa, samostatnej kondicionálovej morfémy by a samostatnej osobnej morfémy som, si, 0; sme, ste, 0. Tvar minulého času dokonavého slovesa sa používa na vyjadrenie nereálnych, ale v budúcnosti realizovateľných dejov. Nie je teda pravda, že kategórie vidu a času slovies v podmieňovacom spôsobe sa vylučujú. Sloveso uschla by, ktoré ste použili ako príklad, vyjadruje potenciálny dej, ak by boli splnené určité podmienky (napríklad Utierka by uschla, keby svietilo slnko).

Rozkazovací spôsob (imperatív) nemá časové stupne. Výzva vykonať príslušný dej vyjadrená imperatívom platí v čase prehovoru a dej, ktorý z jej popudu adresát potom koná (vykoná), je vzhľadom na čas prehovoru budúci (nastupuje po výzve). Časové zaradenie tvarov imperatívu je dané kontextom a situáciou. Váš záver, že by sa rozkazovací spôsob vylučoval pri dokonavých slovesách, neplatí.


Otázka z 01. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dokonavý vid