Otázka:

Je správne spojenie udeliť niekomu trest? Nemalo by sa správne použiť sloveso uložiť?

Heslá:

udeliť, uložiť, udeliť trest, udeliť pokutu, uložiť trest, uložiť pokutu

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (dostupný v elektronickej podobe na stránke slovnik.juls.savba.sk) sa pri hesle udeliť uvádza jeho význam „dať (ako výhodu, právo, dar ap.)“, napr. udeliť niekomu titul, vyznamenanie; udeliť čestný doktorát. Podľa citovaného slovníka jedným z významov slovesa uložiť je význam „nariadiť, prikázať, naložiť“, napr. uložiť niekomu za úlohu pripraviť návrh; uložiť trest, pokutu. V súvislosti s trestom sa správne používa sloveso uložiť (napr. súd uložil obžalovanému trest), sloveso udeliť, ako vyplýva z jeho výkladu v slovníku, sa viaže s podstatnými menami s istou pozitívnou konotáciou (napr. udeliť cenu, vyznamenanie, titul).


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu udeliť