Otázka:

Majú prídavné mená editačný a editovací rovnaký význam?

Heslá:

editačný, editovací

Odpoveď:

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (dostupný na stránke slovnik.juls.savba.sk) sa uvádza prídavné meno editovací s významom „súvisiaci s editovaním; používaný pri editovaní; určený na editovanie“ s príslušným synonymom editačný a exemplifikáciami: editovací/editačný program, editovací/editačný príkaz, editovacie funkcie; zapísať príslušný znak do editovacieho okna. Obe prídavné mená sú správne a majú rovnaký význam.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu editačný