Otázka:

Prosím o radu pri výraze emblematický v kontexte: Rez medzi konkrétnym a abstraktným, dvojlom vzdoru a vrúcnosti Pacheco vyjadril už v emblematickej básni Vlastizrada. Je použité správne?

Heslá:

emblematický

Odpoveď:

Význam prídavného mena emblematický je uvedený v Slovníku súčasného slovenského jazyka (M – N, 2015), a to „súvisiaci s emblémom; majúci ráz emblému“, napr. emblematická funkcia; emblematické vyobrazenia, formy; emblematické postavy prózy. V Slovníku cudzích slov (2005) sa slovo emblém vysvetľuje ako 1. znak, symbol alebo 2. výtvarná umelecká forma tvoriaca spojením slova a obrazu uzavretý celok (v renesančných, manieristických a barokových dielach)“. V elektronickej podobe sú slovníky sprístupnené na našej stránke slovnik.juls.savba.sk. V textoch Slovenského národného korpusu je 510 dokladov na použitie prídavného mena emblematický, najčastejšie v spojeniach so slovami osobnosť, postava, dielo, znak, príklad.

Ak ste svojou otázkou mysleli vhodnosť použitia slova emblematický v kontexte diela, to je otázka skôr na autora, resp. prekladateľa textu.


Otázka z 28. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu emblematický