Otázka:

Ako mám rozlíšiť, či je slovo príbuzný podstatné alebo prídavné meno? Napr. vo vetách: Pozvaní sú iba najbližší príbuzní. Alex je môj blízky príbuzný.

Heslá:

príbuzný

Odpoveď:

Prídavným menom príbuzný sa nazýva vlastnosť „spojený rodom alebo sobášom“, napr. príbuzné rodiny, príbuzní muži, ako aj vlastnosť „blízky pôvodom, obsahom, znakmi“, napr. príbuzné jazyky, príbuzné vedné odbory, príbuzné národy. Podstatné meno príbuzný je pomenovanie osoby v príbuzenskom vzťahu.

Prídavné meno príbuzný v slovnom spojení alebo vo vete stojí väčšinou pred podstatným menom, ktoré rozvíja, a zhoduje sa v gramatických kategóriách s podstatným menom, napr. príbuzné jazyky (mužský rod, množné číslo, nominatív), s príbuznou rodinou (ženský rod, jednotné číslo, inštrumentál). Na prídavné meno príbuzný sa pýtame tvarom opytovacieho zámena aký (Aké jazyky? – S akou rodinou?). Podstatné meno príbuzný má v určovacom sklade zvyčajne postavenie nadradeného vetného člena, ktorý býva rozvíjaný podradeným vetným členom, napr. prišli moji príbuzní, dve staršie príbuzné nemohli prísť a pod. Na podstatné meno príbuzný sa pýtame tvarom zámena kto (Kto prišiel? – Kto nemohol prísť?). Ťažšie sa určuje slovný druh pri slove príbuzný v slovesno-mennom prísudku, napr. Jožko je príbuzný s mojou ženou – prídavné meno (Tu si nemôžeme pomôcť otázkou Aký?, ale môžeme sa spýtať V akom vzťahu je Jožko k mojej žene?) a Jožko je môj príbuzný – podstatné meno, spýtame sa Kto jej Jožko?

V oboch vetách, ktoré ste uviedli ako príklady – Pozvaní sú iba najbližší príbuzní. Alex je môj blízky príbuzný, sú slová príbuzní, príbuzný podstatnými menami. Pýtame sa na ne otázkami: Kto sú pozvaní? Kto je Alex?

 


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príbuzný