Otázka:

Ako sa správne píše cudzie slovo: dysregulácia alebo disregulácia?

Heslá:

dysregulácia

Odpoveď:

Neuviedli ste presný význam výrazu dysregulácia, na ktorého pravopisnú podobu sa spytujete, ani oblasť jeho používania. Toto slovo nie je spracované v kodifikačných či v normatívnych lexikografických príručkách slovenského jazyka (ani vo Veľkom slovníku cudzích slov z vydavateľstva SAMO). Vo všeobecnosti sa prefixoidom (prvou časťou zložených slov) dys-, ktorý je gréckeho pôvodu, vyjadruje význam „nesprávny, porušený, zoslabený, chybný, sťažený, zlý“ a pomenúvajú sa ním rôzne poruchy, ako napr. dyslexia (porucha čítania), dysfónia (hlasová porucha), dysgrafia (porucha písania), dyspepsia (porucha trávenia), dysfágia (sťažené prehĺtanie). Prefixoidom dis- latinského pôvodu sa vyjadruje väčšinou zápor, opak, protiklad, rozpor, nesúlad, nezhoda, absencia v slovách ako disfemizmus (vulgarizmus, opak eufemizmu), disharmónia (absencia harmónie, nezhoda), disonancia (nesúzvuk, nesúlad), diskontinuita (absencia kontinuity), disproporcia (nepomer).

V súčasnej pandemickej situácii pracujeme z domu a nemáme prístup k publikáciám v príručnej knižnici nášho ústavu. Môžeme sa opierať väčšinou len o internetové zdroje. V terminologickej databáze na stránke terminologického portálu sme našli výraz dysregulácia v definícii Gélineauovej choroby: „dedičná choroba s neúplnou penetranciou následkom vrodenej diencefalickej dysregulácie, poruchy lokalizovanej v centrách talamu, hypotalamu a mezencefala“. V internetovom Lekárskom slovníku online sprístupnenom na internetovej stránke http://www.mojslovnik.sk/lekarsky-slovnik/D?page=54, sa pri latinskom termíne z oblasti zdravotníctva a farmácie dysregulatio uvádza slovenský ekvivalent dysregulácia s významom „porucha regulácie, porucha v riadení systému organizmu“.


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dysregulácia