Otázka:

Prosím vás o radu pri správnom používaní slovného spojenia, hovorí sa stavebný uzáver alebo stavebná uzávera?

Heslá:

stavebná uzávera

Odpoveď:

Slová uzáveruzávera majú odlišný význam. Podstatné meno uzáver znamená „uzavierací mechanizmus“, napríklad otočný uzáver, vzduchotesný uzáver, stlačiť uzáver (pozri Krátky slovník slovenského jazyka (2003), v elektronickej podobe sprístupnený na našej webovej stránke https://slovnik.juls.savba.sk), používa sa aj ako synonymum s významom „záver“ (viac nájdete v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), https://slovnik.juls.savba.sk).

V Krátkom slovníku slovenského jazyka je uvedené podstatné meno uzávera s významom „úradné opatrenie zamedzujúce voľný prístup“, napr. cestná uzávera, uzávera hraníc; colná uzávera, protipožiarna uzávera.

V minulosti sa používalo slovo uzáver aj na vyjadrenie významu „uzavretie, zavretie; zamedzenie prístupu“ (porovnaj Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968)), možno preto v súčasnosti dochádza k zámene týchto dvoch slov.

V Slovenskom národnom korpuse (https://korpus.juls.savba.sk) sa nachádzajú oba varianty, stavebný uzáver aj stavebná uzávera. Príslušnému významu však zodpovedá len termín stavebná uzávera používaný v slovenskej legislatíve, napr. v stavebnom zákone: „Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu“ (§ 39d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku).

Odporúčame Vám používať termín stavebná uzávera.


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stavebná uzávera