Otázka:

Je vokalizácia predložky v slovnom spojení správa zo psychologického vyšetrenia správna? Existuje nejaký autoritatívny zdroj, kde sú presne zadefinované pravidlá vokalizácie predložiek?

Heslá:

vokalizácia predložiek, správa zo psychologického vyšetrenia

Odpoveď:

V kodifikačnej príručke Morfológia slovenského jazyka z roku 1966 sa v podkapitole Vokalizácia predložiek (s. 631) píše aj: „Predložky s, z, v, k sa vokalizujú aj pred slovami, ktoré sa začínajú na skupinu spoluhlások, ak v nej na druhom alebo treťom mieste je taká istá spoluhláska alebo párová čo do znelosti i čo do ostrosti: zo vzdialenosti, zo všeličoho, so všetkým, so vzájomnou dôverou, bojovať so vžitými predsudkami, vo svete, ku skrini, vo štvrtok.“ V elektronickej podobe je Morfológia slovenského jazyka dostupná na našej webovej stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf. Základné zásady vokalizácie predložiek nájdete stručne vysvetlené aj v našej internetovej poradni na stránke https://jazykovaporadna.sme.sk/q/9202/.

V súčasnej jazykovej praxi sa popri spojení zo psychologického vyšetrenia, ktoré zodpovedá zásade citovanej z Morfológie, používa často aj spojenie z psychologického vyšetrenia. Táto variantnosť ukazuje, že vokalizácia, ktorej zmyslom je uľahčenie výslovnosti predložkového spojenia, nenastáva pravidelne, a keďže výslovnosť bez vokalizácie predložky je v tomto konkrétnom prípade realizovateľná, môžeme oba spôsoby – s vokalizovanou predložkou i s predložkou bez vokalizácie – považovať za správne.


Otázka z 15. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vokalizácia predložiek