Otázka:

Ako sa rozdeľujú slová krst a Egypt na konci riadka?

Heslá:

krst, Egypt, rozdeľovanie slov

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) sa slová rozdeľujú na konci riadka na rozhraní morfém (najmenších významových častí slova) alebo na hranici slabiky (ak nepociťujeme zreteľné morfematické členenie).

Slovo krst je jednoslabičné slovo, ktoré v nominatíve a akuzatíve nerozdeľujeme. V ostatných pádoch ho rozdelíme na rozhraní slabík tak, že prvá spoluhláska (s) zo spoluhláskovej skupiny st ostane na konci riadka (slabikotvorná spoluhláska r tu plní funkciu samohlásky) a druhá (t) bude v ďalšom riadku: G krs-tu, D krs-tu, L krs-te, I krs-tom.

Slovo Egypt sa rozdeľuje na slabiky takto: E-gypt – G E-gyp-ta, D E-gyp-tu, A E-gypt, L E-gyp-te, I E-gyp-tom. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa však neodporúča rozdeľovať slová na konci riadka tak, aby na konci alebo na začiatku riadka zostala jednohlásková slabika (s výnimkou úzkych novinových stĺpcov). Odporúčame Vám slovo Egypt v nominatíve a akuzatíve nerozdeľovať, v ostatných pádoch ho možno rozdeliť takto: G Egyp-ta, D Egyp-tu, L Egyp-te, I Egyp-tom.

Bližšie sa o rozdeľovaní slov dočítate v citovanej príručke v V. kapitole Rozdeľovanie slov na s. 47 – 49. Táto príručka je prístupná v elektronickej podobe na našej stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf (tu na s. 25 – 26).


Otázka z 06. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu krst