Otázka:

Je správne prídavné meno elektrolytový, ktoré sa v slovníkoch neuvádza, alebo môže byť iba elektrolytický, napr. elektrolytová/elektrolytická rovnováha?

Heslá:

elektrolytický, elektrolytový

Odpoveď:

Prídavné meno elektrolytický má význam „súvisiaci s elektrolýzou, elektrolytom“ (porov. 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G a slovníky cudzích slov). Prídavné meno elektrolytový, aj keď sa v slovníkoch neuvádza, je správne utvorené a má význam „súvisiaci s elektrolytom“. V spojení so slovami rovnováha, nerovnováha sa podľa dokladov z internetu a z textov v Slovenskom národnom korpuse používajú obidve prídavné mená, častejšie podoba elektrolytový.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu elektrolytický