Otázka:

Kedy sa pri skloňovaní podstatných mien mužského rodu používa prípona -mi a kedy prípona -ami?

Heslá:

chlap, dub, stroj, ekonóm, strom, hosť, tank, ujo, otecko, herec, sviatok, koniec, chrbát, rytmus, fondmi, študentmi, produktmi, subjektmi, dokumentmi, test, trest

Odpoveď:

Pri tvorení tvarov inštrumentálu (v staršej terminológii 7. pádu) množného čísla mužských podstatných mien vzorov chlap, dub, stroj sa niekedy popri základnej prípone -mi používa aj variantná prípona -ami. Je to v týchto prípadoch: ak sa slová končia na spoluhlásku -m, napr. ekonóm – ekonómami, strom – stromami; ak sa slová končia na spoluhláskovú skupinu, napr. hosť – hosťami, tank – tankami, ak sa slová končia na samohlásku -o, napr. ujo – ujami, otecko – oteckami; ak sa v slovách nachádza pohyblivá samohláska -e-, -o-, -ie-, -i-, -á-, napr. herec – hercami, sviatok – sviatkami, koniec – koncami, chrbát – chrbtami; v slovách končiacich sa na -us, napr. rytmus – rytmami. V slovách zakončených na -nt, -nd, -rd, -rt, -kt je správna len pádová prípona -mi, hoci sa často nesprávne používa aj prípona -ami, napr. fondmi, študentmi, produktmi, subjektmi, dokumentmi. Pre úplnosť ešte treba dodať, že sú aj niektoré slová (končiace sa na -st), pri ktorých sú prípustné obe prípony, -mi aj -ami, napr. testami/testmi, trestami/trestmi.

 


Otázka z 27. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu chlap