Otázka:

Môže sa prídavné meno perspektívny stupňovať?

Heslá:

perspektívny - stupňovanie

Odpoveď:

 

 Prídavné meno perspektívny môže byť podľa kontextu, v akom sa použije, vzťahové prídavné meno, ktoré sa nestupňuje, napr. perspektívne kreslenie (riadiace sa zákonmi perspektívy), perspektívny plán (výhľadový dlhodobý plán).

 

Adjektívom perspektívny sa však vyjadruje aj vlastnosť „s potenciálom, schopný rastu, zdokonaľovania sa“ a používa sa ako synonymum adjektív sľubný, nádejný, napr. perspektívny športovec, perspektívny región, perspektívny spôsob presadzovania sa na trhu. Intenzita vlastnosti sa vyjadruje stupňovaním, napr. rozhodli sme sa vybudovať perspektívnejší káder, dnes sa javí ako perspektívnejší prístup založený metódach molekulovej biológie a genetiky, XY bol vyhodnotený ako najperspektívnejší hráč, podľa štúdií využitia hydroenergetického potenciálu našich riek je najperspektívnejší práve Hron.

 

 


Otázka z 05. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu perspektívny - stupňovanie