Otázka:

Ktorá podoba názvu albánskeho mesta je kodifikovaná v slovenčine? V rozličných textoch sa používajú podoby Vlorë, Vlora, Vlára aj Valona.

Heslá:

Vlorä, Vlora, Valona, Vlára

Odpoveď:

 

Albánske mesto, na ktoré ste sa spytovali, nemá v slovenčine vžitú domácu podobu názvu (exonymum).

Geografické názvy, ktoré nemajú v slovenčine vžitú domácu podobu, sa v slovenských textoch používajú v pôvodnej úradnej podobe v jazyku, ktorý sa používa na území, kde sa objekt nachádza (takéto názvy sa označujú ako endonymá).  Názov mesta, na ktorý ste sa spytovali, sa v albánčine používa v dvoch podobách zodpovedajúcich albánskej gramatike, a to Vlorë (neurčitá forma) aj Vlora (určitá forma), pričom základný tvar je zrejme Vlorë. V slovenčine je Vlorë nesklonné podstatné meno stredného rodu. Názov mesta Vlorë teda funguje v slovenčine ako endonymum na rozdiel od exonyma Vlorský záliv (po albánsky Gji i Vlorës), ktoré sa v takejto podobe uvádza medzi vžitými názvami v zozname Názvy geografických objektov z územia mimo SR na stránke http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-geografickych-objektov-z-uzemia-mimo-sr/. Talianska podoba Valona a vžitá podoba Vlára sa používajú popri podobe Vlorë iba v češtine.

 

 


Otázka z 30. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 30. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vlorä