Otázka:

Je v slove výbor predpona vý-? Ak áno, majú slová odbor, prebor, nábor, zábor spoločný slovotvorný základ a aký má význam?

Heslá:

výbor, zbor, odbor, nábor, príbor, zábor, prebor, borba, borec

Odpoveď:

 

V podstatnom mene výbor je predpona vý- a slovotvorný základ bor. Slová výbor (niečo vybrané), výborný (vyberaný), zbor (skupina vybraných), odbor (čo je odobraté, oddelené), nábor (naberanie), príbor (nástroj na naberanie) sa utvorili z praslovanského základu borъ s pôvodným významom brať. Pravdepodobne k nim môžeme priradiť aj slovo zábor (zabraté územie, ohrada), ktoré sa však v Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny (2015) neuvádza.

 

K týmto dávnejšie utvoreným slovám s tvarotvorným základom bor pribudli neskôr slová odvodené od slovesných tvarov prítomného času (beriem a pod.): odber, výber, zber, ktoré majú už pre nás ľahšie identifikovateľný slovotvorný základ ber.

 

Podstatné meno prebor (zápas o prvenstvo) má takisto slovotvorný základ bor, ktorý však súvisí s praslovanským borti s významom bojovať, zápasiť, brániť. Etymologicky príbuzné sú mu slová borba, borec.

 

 


Otázka z 17. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu výbor