Otázka:

Na súťaži sme mali vybrať slovo, v ktorom sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení. Správna odpoveď bola slovo "dopriaty", ale ja si myslím, že pravidlo o rytmickom krátení, ktoré hovorí, že v slovenčine sa striedajú dlhé a krátke slabiky, sa uplatnilo aj v slove "významných".

Heslá:

pravidlo o rytmickom krátení, významných, dopriaty

Odpoveď:

 

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole Pravidlo o rytmickom krátení sa uvádza: „V spisovnej slovenčine nebývajú dve dlhé slabiky bezprostredne za sebou. Ak sa tvarotvorný alebo odvodzovací základ končí na dlhú slabiku, ohýbacie prípony (pri skloňovaní a časovaní) alebo slovotvorné prípony s dlhou slabikou sa v rámci slova skracujú.

 

Uplatňovanie pravidla o rytmickom krátení spočíva v skracovaní prípon po predchádzajúcej dlhej slabike v základe. Uvedieme príklad: Pri vzore žena sa datív množného čísla tvorí príponou -ám s dlhým á (žena – ženám, katastrofa – katastrofám, žirafa – žirafám, kefa – kefám). Keď sa však tvarotvorný základ končí na dlhú slabiku, dlhá prípona -ám sa skracuje na -am (pacientka – pacientkam, sliepka – sliepkam,  rieka – riekam, káva – kávam).

 

Zo štyroch spojení, ktoré ste uviedli, sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení iba v trpnom príčastí (bude) dopriaty, ktoré sa zaraďuje do vzoru pekný. Dlhá prípona vzoru pekný sa po dlhej slabike na konci tvarotvorného základu skracuje na -y – dopriaty.

 

Naopak, výnimku z pravidla o rytmickom krátení predstavuje napr. slovo ústie , v ktorom sa ani pádové prípony neskracujú.

 

Ostatné slová v odpovediach A, B, C, D (nielen prídavné meno významných) síce zodpovedajú konštatovaniu, že v spisovnej slovenčine nebývajú dve dlhé slabiky po sebe, to však neznamená, že sa v nich uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení – žiadna prípona sa v nich neskracovala.

 

 


Otázka z 17. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu pravidlo o rytmickom krátení