Otázka:

Ako máme písať a skloňovať názov ochorenia COVID-19 v slovenčine? Niektorí ho píšu s písmenom k...

Heslá:

COVID-19, covid-19, covid, covidový, kovid, kovidový

Odpoveď:

 

Pomenovanie ochorenia COVID-19 je skratkové slovo utvorené z anglického spojenia coronavirus disease 2019. V takejto grafickej podobe sa používa ako odborné medzinárodné označenie ochorenia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Hoci sa v slovenčine  podobné skratkové slová skloňujú (napr. údaje z EUROSTAT-u, tancovať v SĽUK-u), pri skratkovom slove COVID-19, v ktorom sa spojovníkom pripája číslo 19, skloňovanie v podobe s COVID-om-19 nie je vhodné. Výraz COVID-19 sa používa v základnom tvare. Vo vetnej súvislosti sa tomuto skratkovému slovu predraďuje všeobecné pomenovanie (infekčné) ochorenie alebo infekcia, ktoré sa skloňuje, napr. podozrenie z infekcie COVID-19, inkubačný čas ochorenia COVID-19.

 

            Často používané cudzie slová prechádzajú v slovenčine zvyčajne procesom zdomácňovania, pričom sa prispôsobujú nášmu pravopisu. V súvislosti s výrazom COVID-19 tento proces nepovažujeme ešte za ukončený. Názov ochorenia sa používa vo viacerých podobách. Popri podobe covid, ktorá uľahčuje skloňovanie a začlenenie slova do slovenského textu, napr. pacienti s covidom, epidémia covidu, sa stretávame  aj s  ďalším písaním a skloňovaním názvu ochorenia, ktoré možno považovať takisto za jazykovo správne: pacienti s covidom-19, epidémia covidu-19. Názvy ochorení (s výnimkou takých, ktorých súčasťou je privlastňovacie prídavné meno utvorené z vlastného mena, ako Bechterevova choroba, Downov syndróm),  nepovažujeme  za vlastné mená, preto je správne písať slovo covid  s malým začiatočným písmenom. V jazykovej praxi sa používa aj vzťahové prídavné meno covidový, napr. covidový stres, covidové pracoviská, covidový semafor, covidoví pacienti, covidová kríza.

 

            Grafická podoba kovid zodpovedajúca slovenskému pravopisu, v ktorom sa spoluhláska zapisuje písmenom k, môže byť zavŕšením procesu zdomácňovania cudzieho výrazu COVID-19 v slovenčine, zatiaľ sa však v jazykovej praxi používa skôr zriedkavo. Podstatne viac dokladov sme našli na používanie prídavného mena kovidový, napr. kovidový zápal pľúc, kovidové infekčné oddelenie, kovidoví pacienti, kovidové lôžka. Vzhľadom na to, že adaptované podoby s sú prirodzeným výsledkom zdomácňovania cudzieho slova, nemôžeme ich odmietať ako nesprávne. Jazykovej norme zodpovedajú v súčasnosti všetky uvedené podoby, t. j. COVID-19, covid-19, covid, covidovýaj kovid, kovidový.

 

 

 

 


Otázka z 09. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu COVID-19