Otázka:

Aký je správny názov pre multifunkčný lesný kombajn – je to harvester alebo harvestor? A ako sa toto slovo skloňuje?

Heslá:

harvestor, lesný kombajn, harvester, lesný ťažobný stroj

Odpoveď:

Slovo harvestor/harvester sa zatiaľ neuvádza v žiadnej slovenskej lexikografickej príručke. Anglický názov kombajnu sa používa v dvoch podobách – harvester i harvestor  a táto variantnosť sa prevzala aj do slovenčiny pri pomenúvaní lesného ťažobného stroja. Za správne možno považovať oba varianty – harvester i harvestor.
Obe neživotné podstatné mená mužského rodu sa v slovenčine skloňujú podľa vzoru dub, t. j. z harvestera/harvestora, dva harvestery/harvestory. V lokáli jednotného čísla má podstatné meno harvester príponu -i, t. j. na harvesteri (rovnako ako podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na -er typu server – na serveri, skener – na skeneri, revolver v revolveri), kým podstatné meno harvestor má v lokáli jednotného čísla príponu -e (ako traktor – na traktore).


Otázka z 05. 10. 2020 bola zodpovedaná dňa 05. 10. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu harvestor