Otázka:

Ako sa dá vyložiť spojenie "riadiaci orgán by mal toto odporúčanie rešpektovať"? Musí RO odporúčanie rešpektovať alebo nemusí?

Heslá:

mal by

Odpoveď:

 

Modálnym slovesom mať sa zvyčajne vyjadruje nevyhnutnosť, potreba, povinnosť niečo vykonať (synonymum modálneho slovesa musieť), napr. máš (t. j. musíš) sa vždy pekne pozdraviť, zajtra mám (t. j. musím) odovzdať referát. Zriedkavejšie sa ním najmä v otázke vyjadruje aj možnosť niečo vykonať (synonymum modálneho slovesa môcť), napr. Čo mám (t. j. môžem) robiť?, Odkiaľ to mám (t. j. môžem) vedieť?

            V spojení modálneho slovesa mať s gramatickou morfémou by sa však tvorí podmieňovací spôsob, ktorým sa už nedá vyjadriť jednoznačná povinnosť, ale len  odporúčanie, napr. mal by si už ísť, deti by už mali spať.

            Podobne aj v spojení riadiaci orgán by mal toto odporúčanie rešpektovať sa z lingvistického hľadiska vyjadruje podmieňovacím spôsobom by mal rešpektovať odporúčanie, nie povinnosť. V slovenčine máme dostatok výrazov, ktorými by sa v podobných prípadoch mohla jednoznačne vyjadriť povinnosť, napr. RO má toto odporúčanie rešpektovať, RO musí toto odporúčanie rešpektovať, RO je povinný toto odporúčanie rešpektovať ap. Ako právnik však určite viete, že interpretáciu jedného spojenia v právnickom texte môže ovplyvniť aj širší kontext daného dokumentu alebo aj iných existujúcich právnych noriem.


Otázka z 07. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mal by