Otázka:

Ako sa píše slovo trendi/trendy? Je to spisovný výraz?

Heslá:

trendy, sexy/sexi, groggy, kaki, krimi

Odpoveď:

             Od podstatného mena trend sa tvorí štylisticky neutrálne vzťahové prídavné meno trendový. V hovorovom štýle sa však používa aj prídavné meno trendy, ktoré nemá slovenskú adjektívnu koncovku a neskloňuje sa, podobne ako prídavné mená sexy (aj sexi), grogy, bizy, kaki. Väčšinou ide o prevzaté slová z angličtiny a podľa anglickej grafickej podoby sa zvyčajne píše aj i/y na konci týchto slov (porov. angl. sexy, groggy, busy, khaki, trendy; mäkké v anglickom slove khaki pochádza z urdskej podoby slova khākī „majúci podobu prachu, hliny“).

Pravopisná podoba s mäkkým sa častejšie uplatňuje v štylisticky príznakových výrazoch, ktoré sa utvorili už v slovenskom jazyku (skracovaním) a väčšinou sa hodnotia ako hovorové alebo slangové, napr. kriminálny (serál) – krimi (seriál) hovor., sexuálne príťažlivý (muž) – sexi (muž) hovor., senzačný (bytík) – senzi (bytík) slang.

            Hoci dnes môžeme v slovenských textoch nájsť popri grafickej podobe trendy aj doklady o používaní podoby trendi s mäkkým i, ktorá je zrejme ovplyvnená prídavnými menami uvedenými v druhom odseku, odporúčame Vám uprednostňovať podobu trendy s ypsilonom. Táto podoba je už v slovenčine zaužívaná a uvádza sa aj v elektronickom Ortograficko-gramatickom slovníku (prístupný na https://lex.juls.savba.sk), z ktorého sa vychádza aj pri koncipovaní hesiel do ďalších zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka (zatiaľ vyšli 3 zväzky po písmeno N). Zo spracovania prídavného mena trendy v citovanom slovníku vyplýva, že sa v tomto prípade neuvažuje o dvojtvare, ako je to pri slove sexy/sexi.


Otázka z 07. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trendy