Otázka:

Ako sa skloňuje francúzske meno Louis?

Heslá:

Louis, Camus, Alexis, Dubois

Odpoveď:

Francúzske krstné meno Louis, ktoré sa číta [luj], skloňujeme podľa vzoru chlap. Pri ohýbaní sa koncová spoluhláska pred pádovou príponou vyslovuje: Louisa  [lujsa] – Louisovi  [lujsovi] – Louisa  [lujsa] – (o) Louisovi  [lujsovi] – (s) Louisom [lujsom]Rovnako postupujeme pri iných francúzskych menách zakončených na spoluhlásku s, ktorá sa v základnom tvare, čiže v nominatíve nevyslovuje, porov. Camus [kamü] – Camusa [kamüsa], Alexis [aleksi] – Alexisa [aleksisa], Dubois [dübua] – Duboisa [dübuasa].


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Louis