Otázka:

Ako mám v slovenskom texte o Poľsku písať poľské geografické názvy Dolina Kościeliska, Potok Strążyski, Dolina Gąsienicowa, Potok Waksmundzki, Bieszczady a Dolina Pięciu Stawow Polskich?

Heslá:

cudzie geografické názvy, Dolina Kościeliska, Potok Strążyski, Dolina Gąsienicowa, Potok Waksmundzki, Bieszczady, Beščady, Päť poľských plies, Dolina Pięciu Stawow Polskich

Odpoveď:

 

Pri uvádzaní poľských geografických názvov, ktoré nemajú v slovenčine vžitý názov (t. j. exoným), Vám odporúčame postupovať analogicky so zásadami uvádzania slovenských názvov geografických objektov v cudzojazyčných textoch, ktoré si môžete podrobnejšie preštudovať v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Zásady používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte publikácií vydávaných v Slovenskej republike (2012; dostupné na http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/dokumenty-k-cinnosti/).

            Keď zásady uvedené v kapitole 5, vychádzajúce z odporúčaní OSN, aplikujeme na uvádzanie poľských názvov v slovenských textoch, nemajú sa poľské geografické názvy prekladať ani prispôsobovať slovenskej gramatike (napr. Potok Strążyski, nie Strążyský potok). Názvy, na ktoré ste sa spytovali, treba teda zachovať v pôvodnej poľskej grafickej podobe Dolina Kościeliska, Potok Strążyski, Dolina Gąsienicowa, Potok Waksmundzki. Po slovensky treba uvádzať názvy Beščady (ekvivalent poľského názvu pohoria Bieszczady) a Päť poľských plies (Dolina Pięciu Stawow Polskich), ktoré v slovenčine fungujú ako exonymá. Existujúce štandardizované vžité názvy nájdete v publikácii Názvy geografických objektov z územia mimo SR na http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-geografickych-objektov-z-uzemia-mimo-sr). Keď máme v slovenčine ekvivalent v podobe štandardizovaného vžitého názvu, treba v slovenskom texte používať ten. V turistických sprievodcoch a v podobnej literatúre je však vhodné uvádzať (napr. v zátvorke) aj originálne cudzojazyčné názvy, ktoré sú nevyhnutné na orientáciu v cudzej krajine.

 

           


Otázka z 28. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu cudzie geografické názvy