Otázka:

Vzor dub má v genitíve jednotného čísla príponu -a. t. j. z duba. Znamená to, že správne je aj do regióna a do erba?

Heslá:

erb - erbu, región - regiónu/regióna

Odpoveď:

 

Hoci podstatné meno dub má v genitíve jednotného čísla pádovú príponu -a, t. j. (z) duba, mnohé neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sa zaraďujú do vzoru dub, majú v genitíve príponu -u.

 Presné pravidlá o tvorení genitívu jednotného čísla substantív vzoru dub nemožno podať. Pri neistote sa treba pozrieť do slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu a do lexikografických príručiek, ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.

 

Niektoré substantíva vzoru dub majú v genitíve jednotného čísla aj dvojtvary, napr.: bok – boka/boku, rok – roka/roku, tlakomer – tlakomera/tlakomeru, teplomer – teplomera/teplomeru, autobus – autobusa/autobusu, podobne aj kaktus, barak, Alžír.

Dvojtvar sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v genitíve jednotného čísla podstatného mena cudzieho pôvodu (z latinčiny) región – regióna/regiónu. V novších príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu (2013) a Slovník cudzích slov (2005), sa už uvádza iba prípona -u, keďže tvar G sg. regiónu sa dnes používa v jazykovej praxi oveľa častejšie. Tento tvar Vám odporúčame uprednostňovať. Podstatné meno cudzieho pôvodu (z nemčiny) erb má v genitíve jednotného čísla príponu -u – erbu. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu odvodené od erbu regiónu Oravy.


Otázka z 27. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu erb - erbu