Otázka:

Súťažné hranie počítačových hier sa v slovenčine nazýva ešport, e-šport, e-sport, eSport a niekedy aj eŠport. Ktorú podobu nám odporúčate používať?

Heslá:

e-šport, ešport

Odpoveď:

 

Z angličtiny sa už prevzalo do slovenčiny viac výrazov s prvou časťou electronic (elektronický), ktorá sa v skrátenej podobe zapisuje písmenom e so spojovníkom. Niektoré sú už spracované aj v slovenských lexikografických príručkách. Napr. v Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je sprístupnený aj na našej stránke slovniky.juls.savba.sk, nájdete slová e-banking, e-learning, a najpoužívanejší výraz e-mail (písané aj email) sa uvádza vo všetkých aktuálnych slovníkoch slovenského jazyka aj v Pravidlách slovenského pravopisu. Okrem prevzatých slov ako e-mail, e-banking, e-learning, e-shop, e-business sa v slovenčine používajú aj preložené výrazy s prvou časťou e- ako e-kniha či e-portál. Zriedkavejšie sa stretávame s podobnými výrazmi písanými bez spojovníka, napr. ezdravie (systém centrálneho ukladania zdravotných záznamov) alebo erecept (elektronické predpisovanie liekov). Z pravopisného hľadiska možno považovať za  vhodné oba spôsoby písania (t. j. so spojovníkom e-banking aj bez spojovníka ezdravotníctvo) a zo spojenia elektronický šport možno utvoriť skrátený názov e-šport aj ešport. Vzhľadom na to, že podľa našich zistení sa v slovenských textoch používa častejšie podoba e-šport, ktorá je už do určitej miery ustálená, odporúčame Vám uprednostňovať túto podobu. Podobu eSport, ktorá sa takisto používa v angličtine, ani analogicky utvorený slovenský ekvivalent eŠport Vám neodporúčame používať, lebo takéto písanie veľkých písmen nezodpovedá slovenskému pravopisu.


Otázka z 27. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu e-šport