Otázka:

Pán Čárský žiada na matrike úpravu svojho priezviska do podoby Čársky. Ide o zosúladenie podoby mena so slovenským pravopisom?

Heslá:

Čársky

Odpoveď:

 

 

Mužské priezviská typu Dvorský, Horský, Štiavnický či Čársky majú podobu prídavných mien. Prídavné mená v slovenčine sa skloňujú podľa vzoru pekný alebo cudzí (podľa tvrdého alebo mäkkého zakončenia) a uplatňuje sa pri nich pravidlo o rytmickom krátení, teda zásada, že v slovenčine nebývajú dve dlhé slabiky bezprostredne za sebou. Ak sa tvarotvorný alebo odvodzovací základ končí na dlhú slabiku, ohýbacie prípony alebo slovotvorné prípony s dlhou slabikou sa v rámci slova skracujú. To znamená, že v prídavných menách sa po predchádzajúcej dlhej slabike skracuje prípona (porov. pekný, dobrý, bystrý, cudzí ale krásny, múdry, rýdzi). Prípona sa podľa pravidla o rytmickom krátení  skracuje aj v prídavnom mene čársky („pochádzajúci z obce Čáry, súvisiaci s obcou Čáry). Zmenou grafickej podoby priezviska Čárský na Čársky sa upraví priezvisko v súlade so slovenským pravopisom.


Otázka z 29. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Čársky