Otázka:

Ako máme skracovať názov prvého ročníka osemročného gymnázia Príma? Je správna skratka Pr.?

Heslá:

príma, pr.

Odpoveď:

 

 

V slovenčine nemáme presné pravidlá tvorenia skratiek. Slová sa zvyčajne skracujú tak, že sa zachová iba prvé písmeno slova, napr. rok – r., alebo (častejšie) niekoľko písmen

zo začiatku slova, napr. hodina – hod., národný – nár., napríklad – napr., respektíve – resp. Za takto utvorenou skratkou sa píše bodka.Podobne možno utvoriť skratku od slova príma – pr. Keďže pomenovania tried osemročného gymnázia prevzaté z latinčiny sú všeobecné podstatné mená, píšu sa s malým začiatočným písmenom a s malým začiatočným písmenom sa píšu aj ich skratky.


Otázka z 18. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 18. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príma