Otázka:

Ako sa správne skloňujú mužské priezviská zakončené na -ek, -ec, -ok?

Heslá:

Klinec, Vlček, Petrášek, Pastorok, Perec, Stanek, Bartok, Jurek, Drábek

Odpoveď:

Pri skloňovaní mužských priezvisk zakončených na -ek, -ec, -ok vkladná samohláska niekedy vypadáva, a to vtedy, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Klinec – Klinca, Vlček – Vlčka, Petrášek – Petráška, Pastorok – Pastorka. Ak sa takáto súvislosť s priezviskom nepociťuje, vkladná samohláska sa zvyčajne zachováva – Perec – Pereca, Stanek – Staneka, Bartok – Bartoka. Niekedy sa však pri tom istom priezvisku (ale u rozličných nositeľov) stretávame s dvojakým spôsobom skloňovania, napr. Jurek – Jureka Jurka, Drábek – Drábeka Drábka. V takýchto prípadoch sa rešpektuje rodinná tradícia, ktorú možno zistiť z podoby ženského priezviska (Jureková/Jurková, Drábeková/Drábková), a obidve podoby sa považujú za správne.


Otázka z 23. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Klinec