Otázka:

V dedičskom konaní sa ukázalo, že pani, ktorá je v rodnom liste zapísaná ako Holcová, v úmrtnom liste má uvedené Holecová. Ktorá podoba priezviska je správna a ako máme dokázať, že ide o tú istú osobu?

Heslá:

Holec - Holecová/Holcová

Odpoveď:

 

 

Zásady tvorenia ženských priezvisk od mužských priezvisk zakončených na -ec, -ek a -ok sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole Prehľad tvorenia ženských priezvisk. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na našej webovej stránke www.juls.savba.sk cez odkaz slovníky → Pravidlá slovenského pravopisu → textová časť.

Ak pri skloňovaní mužského priezviska zakončeného na -ec, -ek, -ok vypadáva vkladná samohláska e alebo o, vypadáva táto samohláska aj pri tvorení ženského priezviska, a naopak, ak sa vkladná samohláska pri skloňovaní mužského priezviska zachováva, zachováva sa aj v ženskom priezvisku.

Vkladná samohláska zvyčajne vypadáva, ak sa živo pociťuje súvislosť daného priezviska so všeobecným podstatným menom (aj českým) alebo s iným vlastným menom, napr. Škorec – Škorca – Škorcová, Nemec – Nemca – Nemcová, Hudec – Hudca – Hudcová, Komárek – Komárka – Komárková. Ak sa takáto súvislosť živo nepociťuje, vkladná samohláska sa pri skloňovaní aj prechyľovaní zvyčajne zachováva, napr. Perec – Pereca – Perecová, Fusek – Fuseka – Fuseková.

V niektorých priezviskách sa samohláska e pri skloňovaní zachováva alebo vypadáva podľa toho, ako je to zaužívané v rodinnej tradícii (t. j. podľa rodinného úzu), a tomu zodpovedá aj podoba ženského priezviska, napr. Hudec – Hudeca – HudecováHudca – Hudcová, Janek – Janeka – Janeková Janka – Janková.

Priezvisko Holec sa utvorilo podľa vlastnosti (holý) a nie je tu súvislosť s iným podstatným menom ako pri priezviskách Škorec či Nemec. Preto sa na Slovensku priezvisko Holec väčšinou skloňuje so zachovávaním samohlásky e (Holeca, Holecovi, s Holecom) a aj ženské priezvisko má podobu Holecová. Podľa Databázy priezvisk na Slovensku (pozri http://slovnik.juls.savba.sk) v roku 1995 bolo u nás 390  nositeliek priezviska Holecová. V databáze sa však uvádza aj ženské priezvisko Holcová, ktoré sa v roku 1995 na Slovensku vyskytovalo 44-krát.

Z jazykového hľadiska sú obe podoby ženského priezviska – Holecová Holcová – utvorené správne a obe sa na Slovensku používajú. Prirodzene, jednej občianke sa malo do všetkých dokladov zapísať priezvisko v rovnakej podobe.

Otázka, ako preukázať pri dedení, že osoba zapísaná v rodnom liste ako pani Holcová a v úmrtnom liste ako pani Holecová, je tá istá osoba, nespadá do kompetencie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na právnika alebo aby ste si vyžiadali potvrdenie z matriky.


Otázka z 18. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 18. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Holec - Holecová/Holcová