Otázka:

Ako mám utvoriť nedokonavý vid od dokonavého slovesa zamilovať sa?

Heslá:

zamilovať sa, zamilúvať sa, zamilovávať sa, vidové páry, slovesný vid

Odpoveď:

 

 

O vidových pároch možno hovoriť len vtedy, ak sa dvojica slovies odlišuje iba vidom, ale významovo sú slovesá rovnaké. Názory aspektológov (lingvistov skúmajúcich slovesný vid – aspekt) na to, ktoré dvojice slovies možno považovať za čisto vidové, sa odlišujú (porov. heslo slovesný vid v Encyklopédii jazykovedy, Obzor, 1993).

Za vidový pár sa zvyčajne považujú aj slovesá ako zamilovať sa a zamilovávať sa/zamilúvať sa. Obe nedokonavé slovesá sú správne utvorené, zodpovedajú spisovnej slovenčine, používajú sa v jazykovej praxi a v takejto podobe ich nájdete aj v Ortograficko-gramatickom slovníku (2016) na našej stránke http://lex.juls.savba.sk. Rozdiel medzi podobami zamilovávať sa a zamilúvať sa je v štylistickom využitíNedokonavé slovesá utvorné príponou -úva- (zamilúvať sa) sa väčšinou zaraďujú do hovorového štýlu alebo do umeleckého štýlu, kým sloveso zamilovávať sa možno hodnotiť ako štylisticky neutrálne.         

 

 


Otázka z 15. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zamilovať sa