Otázka:

Ktoré spojenia sú správne? Naviazať spoluprácu alebo nadviazať spoluprácu; v náväznosti na niečo alebo v nadväznosti na niečo?

Heslá:

nadviazať, naviazať, nadväznosť, náväznosť

Odpoveď:

 

Vo význame „pripojiť sa k niečomu, použiť niečo ako východisko“ sa v slovenčine používa sloveso nadviazať. Toto slovo s významom „predĺžiť, pripojiť viazaním“ je utvorené predponou nad- podobne ako slová nadstavať – čiže zvýšiť stavaním, nadšiť – čiže predĺžiť, zväčšiť šitím, nadštrikovať – predĺžiť štrikovaním a pod. Sloveso nadviazať a jeho nedokonavý tvar nadväzovať sa okrem významov „predĺžiť“, napríklad nadviazať lano, a „pokračovať, rozvíjať“, napr. nadviazať na predchádzajúcu spoluprácu alebo nadviazať na myšlienku predrečníka, používa aj vo význame „začať (rozvíjať)“, napríklad nadviazať s niekým známosť, nadviazať diplomatické styky s inou krajinou a pod.

So slovom nadviazať súvisí podstatné meno nadväznosť  (nie náväznosť), napr. v nadväznosti na včerajšiu prednášku sa dnes budeme zaoberať...


Otázka z 05. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nadviazať