Otázka:

Prečo sa v spojeniach v januári, v máji, v lete, v zime, v týždni viaže predložka v s lokálom, ale s názvami dní sa požíva akuzatív, t. j. v pondelok, v utorok... v nedeľu?

Heslá:

v pondelok, v utorok, v stredu, v nedeľu, v deň, vo dne, v januári, v máji, v lete, v zime

Odpoveď:

 

 

Podľa vyjadrenia etymológa PhDr. Ľubora Králika, CSc., väzba predložky v s akuzatívom v spojeniach ako v pondelok, v utorok, v stredu... vznikla pravdepodobne napodobnením časových určení typu v deň (porov. význam č. 1 pri hesle deň v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003), v ktorých sa deň bližšie špecifikoval, napr. v deň príchodu, vo všedný deň a pod., v staršom jazyku aj v nedeľný deň, v súčasnosti v nedeľu. Možno predpokladať, že v predložkovom spojení v deň sa akuzatív využil na významové odlíšenie od spojenia s lokálom vo dne, ktorým sa vyjadruje význam „za svetla“, t. j. viaže sa so slovom deň s významom „čas od rána do večera“ (porov. 2. význam slova deň v slovníku).


Otázka z 21. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v pondelok