Otázka:

Ako je správne: Dnes neidem do práce alebo Dnes nejdem do práce?

Heslá:

neidem, nejdem

Odpoveď:

 

 

Záporový tvar od slovesa ísť má v slovenčine podobu nejsť, ktorá je výsledkom historického vývinu. Podoby nejsť, nejde, nejdú, nejdi! nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú sprístupnené na našej internetovej stránke slovniky.juls.savba.sk.

 Nejsť je bežná, zaužívaná podoba záporu slovesa ísť, ktorá nemá osobitný príznak – je štylisticky neutrálna. Zriedkavo sa môžeme stretnúť (aj to iba v neurčitku) aj s podobou neísť, ktorá sa  príležitostne využíva ako expresívny prostriedok na zdôraznenie, napríklad vo vete Ísť či neísť?, kde pri rovnakom slovnom základe kladnej i zápornej formy lepšie vynikne zápor. V bežných textoch sa pripúšťa iba podoba s j, napr. Rozhodol sa nejsť na schôdzu.Nejde mu o vlastný prospech. – Dnes nejdem do práce.


Otázka z 21. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neidem