Otázka:

Prečo sa predložka sponad píše so s a nie so z?

Heslá:

spod, spoza, spopod, sponad, spomedzi, skade, spredu

Odpoveď:

 

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) platia pri písaní predpony s-/z-/zo- tieto zásady:

            1. Predponu s-/z-/zo- píšeme podľa výslovnosti, nie podľa morfematického princípu:

a) Pred neznelou spoluhláskou píšeme predponu s-, napr. spískať, stratiť, stisnúť, scitlivieť, sčítať, skamenieť, schudnúť, sfilmovať, sčasti, skade, spredu.

b) Pred znelou spoluhláskou (párovou i nepárovou) a pred samohláskou píšeme predponu z-, napr. zbúrať, zdrevenieť, zďaleka, zžiť sa, zhorieť, zväz, zmiešať, znovu, zničiť, zlepiť, zľutovať sa, zrovnoprávniť, zjednotiť, zabsolutizovať, zefektívniť, zísť, zorganizovať, zužitkovať, zúradovať, zblízka, zdola, zďaleka, zvysoka.

c) Slabičná podoba predpony sa vždy píše s písmenom z, teda zo-, napr. zopnúť, zotrieť, zoťať, zoceliť, zosypať, zošiť, zoznam, zomknúť, zoradiť, zovšednieť.

2. Podľa výslovnosti píšeme aj zložené predložky, napr. spod, spoza, spopod, spomedzi, sponad.

3. Predložka z, ktorá sa používa v spojení s genitívom, zachováva si rovnakú podobu bez ohľadu na zmeny v asimilácii, napr. z potoka, z tuku, z filmu, z budovy, z divadla, z hory. Slabičná podoba predložky z je zo: zo strediska, zo steny, zo stavby.

Inými slovami, kým predložka z (zo) sa píše vždy rovnako bez ohľadu na výslovnosť (porov. z potoka – výslovnosť [s potoka], z divadla – výslovnosť [z divadla]), predpony v slovách ako sčasti, skade, spredu, spoza, spopod, sponad sa píšu podľa výslovnosti, nie podľa významu.


Otázka z 21. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spod