Otázka:

Ako sa tvorí dokonavé sloveso od nedokonavého slovesa báť sa?

Heslá:

báť sa, jednovidové slovesá, dokonavé a nedokonavé slovesá, vid, supletívne vidové dvojice

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sa väčšina dejov a spôsobov ich priebehu vyjadruje dokonavou aj nedokonavou formou slovesa. Buď sa k základnému dokonavému slovesu utvoril nedokonavý pendant (napr. sadnúť – sadať), alebo naopak sa k základnému nedokonavému slovesu utvoril dokonavý pár (napr. šiť – ušiť). V slovenčine však máme aj niektoré slovesá, ku ktorým neexistuje pendant druhého vidu. Nazývajú sa jednovidové slovesá. K niektorým možno priradiť ako vidový pár sloveso s iným koreňom, napr. brať – vziať, klásť – položiť. Takéto dvojice slovies sa nazývajú supletívne vidové dvojice. V Morfológii slovenského jazyka (1966) sa medzi supletívnymi vidovými dvojicami uvádzajú aj slovesá báť sa – (z)ľaknúť sa. Ináč sú však slovesá ľaknúť sa zľaknúť sa dokonavé náprotivky nedokonavého slovesa ľakať sa, nie báť sa.


Otázka z 02. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu báť sa