Otázka:

Musím používať v záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práci množné číslo?

Heslá:

záverečné práce, množné číslo, autorský plurál

Odpoveď:

V odbornom štýle vedeckých prác sa používa ako bezpríznakový tvar takzvaný autorský plurál (skromnosti). To znamená, že autor vedeckej práce sa vyjadruje v 1. osobe množného čísla, napr. V tejto práci sme sa sústredili na..., Môžeme tvrdiť, že..., Vychádzali sme z predpokladu... a pod. Použitím autorského plurálu autor naznačuje, že pri písaní práce čerpal poznatky a vedomosti aj z diel svojich predchodcov, kolegov, resp. konzultoval svoju prácu so školiteľmi a pod.

Zásady písania záverečných prác sa však na jednotlivých vysokých školách líšia a zvyčajne ich upravuje osobitný predpis alebo smernica, ktoré spravidla vydáva rektor konkrétnej univerzity či vysokej školy. Písaniu záverečných prác sa venujú napríklad  publikácie Dušana Katuščáka (napr. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce).


Otázka z 16. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu záverečné práce