Otázka:

Ako sa v slovenčine skloňujú názvy maďarských obcí Tornabarakony a Barakony a ako sa od nich tvoria obyvateľské mená a prídavné mená?

Heslá:

Tornabarakony, Barakony, tornabarakonský, barakonský, Tornabarakončan/Tornabarakonyan

Odpoveď:

 Názvy obcí Tornabarakony Barakony s výslovnosťou [tornabarakoň] a [barakoň] odporúčame skloňovať podľa vzoru stroj so zachovávaním písmen ny (zložky) pred pádovými príponami, keďže sa nimi zapisuje jedna hláska ň. Názvy týchto obcí skloňujeme takto: z Tornabarakonya/Barakonya, k Tornabarakonyu/Barakonyu, v Tornabarakonyi/Barakonyi, za Tornabarakonyom/Barakonyom.

 Pri odvodzovaní prídavných mien od názvov obcí príponou -ský sa mäkké spoluhlásky ď, ť, ň na konci tvarotvorného základu menia na tvrdé spoluhlásky d, t, n. Táto zásada sa uplatňuje aj pri tvorení prídavných mien od cudzích zemepisných názvov, v ktorých je mäkká spoluhláska ď, ť, ň zapísaná zložkou, napr. Hortobágy (zložkou gy sa zapisuje v maďarčine spoluhláska ď) alebo Tihány (zložkou ny sa zapisuje spoluhláska ň). Vzťahové prídavné mená utvorené od názvov obcí Tornabarakony Barakony s výslovnosťou [tornabarakoň] a [barakoň] majú podobu tornabarakonský barakonský (výslovnosť [tornabarakonský] a [barakonský]).

 Obyvateľské mená od názvov obcí Tornabarakony a Barakony možno utvoriť príponou -čan, pred ktorou sa takisto mení mäkká spoluhláska ň zapísaná zložkou ny na tvrdú spoluhlásku n, t. j. Tornabarakončan Barakončan (podobne akoTatabánya – Tatabánčan), alebo možno obyvateľské meno utvoriť príponou -an, pred ktorou sa mäkká spoluhláska zachováva, t. j. Tornabarakonyan Barakonyan výslovnosť [tornabarakoňan] a [barakoňan] – (podobne ako Hortobágy – Hortobágyan). Obe podoby obyvateľských mien zodpovedajú spisovnej slovenčine.


Otázka z 28. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tornabarakony