Otázka:

Ktoré z nasledujúcich možností sú správne? Vnútri som pocítila chvenie/Vo vnútri som pocítila chvenie, Vnútri som celá kričala/Vo vnútri som celá kričala, Vnútri som vybuchla/Vo vnútri som vybuchla.

Heslá:

vnútri, vo vnútri

Odpoveď:

  Pri vyjadrovaní umiestnenia vo vnútornom priestore sa spojenie predložky a podstatného mena vo vnútri považuje väčšinou za redundantné (napr. namiesto vo vnútri skrine, vo vnútri domu stačí spojenie s predložkou v v skrini, v dome, resp. spojenie s predložkou vnútri – vnútri skrine, vnútri domu).

 Podľa lexikografických príručiek slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk však podstatné meno vnútro má aj význam „duševný život človeka, myseľ“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, heslo vnútro, význam č. 3, exemplifikáciu uchovávať si dojmy vo svojom vnútri). Prenesené významy ako „v duchu, v duši“ či „v mysli“ možno vyjadriť aj predložkovým spojením vo (svojom) vnútri.

Okrem predložky vnútri, ktorá sa používa s podstatným menom (vnútri niečoho), máme v slovenčine aj príslovku vnútri (napr. ostal sedieť vnútri, vnútri ma všetko pálilo), ktorá má všeobecný význam „vo vnútornom priestore, vo vnútornej časti, dnu“ a jej opozitom je príslovka vonku.

            Z variantov spojení, ktoré uvádzate, Vám podľa lexikografického spracovania slov vnútro, vnútri, ako aj zo štylistického hľadiska odporúčame uprednostniť tieto spojenia:

Vnútri som pocítila chvenie (toto spojenie chápeme skôr ako vyjadrenie fyzického pocitu, nie stavu mysle);

Vo vnútri som celá kričala (v zmysle „v duchu som kričala“).

            Pri treťom spojení je možná dvojaká interpretácia: a) Vnútri som vybuchla (pocítila som prudký výbuch zlosti, bolesti a pod.); b) Vo vnútri som vybuchla (v zmysle „v duchu som vybuchla“, t. j. citový výbuch sa odohral skryte v mysli) – v tomto prípade možno uprednostniť spojenie v duchu som vybuchla.


Otázka z 22. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vnútri