Otázka:

Aká predložka sa používa s výrazom vzhľadom... a so slovom dôvod...?

Heslá:

vzhľadom na, dôvod

Odpoveď:

Predložka vzhľadom na aj podraďovacia spojka vzhľadom na to, že sa uvádzajú v tejto podobe v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke www.slovnik.juls.savba.sk). Slovo dôvod sa viaže s predložkou na, napr. dôvod na spokojnosť.


Otázka z 10. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu vzhľadom na