Otázka:

Možno slovo pajta považovať za historické synonymum slova dvor?

Heslá:

dvor, pajta

Odpoveď:

 

 

Slovo dvor s významom “nezastavané (ohradené) priestranstvo pri dome, budove” nemá synonymá ani medzi historizmami, ani medzi archaizmami. Toto slovo pochádza z praslovanského dvorъ. V Historickom slovníku slovenského jazyka (A – J) sa uvádza vo významoch “1. nezastavené priestranstvo pri dome, 2. poľnohospodárska usadlosť, gazdovstvo, sesia, 3. sídlo predstaviteľov svetskej alebo cirkevnej moci, 4. dvorania hodnostári a ich služobníci”. V súvislosti s prvým významom uvádza slovník písomné doklady už z r. 1473. Všetky uvedené významy si slovo dvor zachovalo dodnes. Okrem odvodených slov ako nádvorie, dvorec, dvorček (vo význame “gazdovstvo” aj dvorisko, dvorište) nemala slovenčina pre dvor ďalšie pomenovania a aj v nárečiach sú iba fonetické varianty (dvór, dvúr, dvur).

            Slovo pajta nemožno považovať za synonymum slova dvor. Ide o označenie hospodárskej stavby, ktorého synonymá sú stodola, šopa, kôlňa, humno (posledné iba v pôvodnom význame hospodárskej stavby, nie priestoru za hospodárskymi budovami).  


Otázka z 10. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvor