Otázka:

Je pravda, že storočia sa musia zapisovať číslicami (napr. 4. storočie) a zápis v podobe štvrté storočie je nesprávny?

Heslá:

číslovky, storočie

Odpoveď:

 

 

Vo všeobecnosti platí, že najmä určité základné číslovky a určité radové číslovky sa môžu zapisovať dvojako: číslicami alebo slovami. Číslovky píšeme číslicami predovšetkým pri matematických a účtovných úkonoch, dátach a v štatistických údajoch. Takisto v rôznych štýloch sa preferuje písanie číselných údajov buď číslicami (napr. v náučnom štýle, administratívnom, čiastočne v publicistickom štýle), alebo slovom (predovšetkým v esejistickom a v umeleckom štýle). Ani v takýchto prípadoch však písanie číselných údajov iným spôsobom nemožno považovať za chybu. Podľa našich vedomostí v nijakej relevantnej pravopisnej príručke nie je napísané, že by sa v súvislosti s označovaním storočí museli používať výlučne číslice. Naopak, tak v Slovníku slovenského jazyka (SSJ, 4. zväzok z r. 1964), ako aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ, 2003 sa pri hesle storočie uvádzajú príklady s radovou číslovkou písanou slovom:  devätnáste storočie (SSJ), žiť v dvadsiatom prvom storočí (KSSJ). Podobné príklady nájdete v spomínaných slovníkoch aj pri niektorých radových číslovkách. Napríklad v KSSJ pri číslovke sedemnásty sa uvádza príklad sedemnáste storočie (roky od 1601 do 1700). V Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zv. písm. a – g, 2006) nájdete spojenie dvadsiate storočie pri hesle dvadsiaty. 


Otázka z 10. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu číslovky